ประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ร่วมกับหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา และสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เข้าประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยาในปีงบประมาณ 2564 โดยมติที่ประชุม ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมติเห็นชอบในการขุดลอกในเขตพื้นที่บ้านสันหนองเหนียวและบ้านร่องไฮโดยเห็นว่าการขุดลอกได้เกิดประโยชน์ทำให้เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยาและสามารถทำการประมงได้มากขึ้นมีผลผลิตสัตว์น้ำมีความหลากหลายส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการทำประมงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ผลผลิตทางการประมง และแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาเพื่อประกอบการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเ...  248   ร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเ...  208   กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงปังค่าด้านประมง   197  ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"   177  การประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง CPUE ครั้งที่ 2/2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่...  167  ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของหน่วยขุดลอก...  152  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565   151  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่   150  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้ให้ความรู้ด้านการประมง แก่นักเรี...  148  โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกรา...  144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ