ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 (The 1 st National Conference on Natural Recourse and Health science) ที่จัดขึ้นโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชน  ทั้งนี้ได้นำเสนองานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว แบบออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และได้รับรางวัลงานวิจัยกลุ่มเกษตรศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ และประมง ระดับดีมาก ในการนำเสนอครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา (พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา)    341   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน้ำจืดพร้อมทั้งนำชมพระตำหนักกว๊านพะเยา   192  ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเ...  186  ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาปร...  166  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง และประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ใน...  155   กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงปังค่าด้านประมง   155  ร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเ...  155  ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"   147  ออกตรวจประเมินฟาร์ม GAP ณ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงค...  145  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถ...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ