ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ กาศสกุล ต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ที่เข้ามาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนำผู้เรียนจำนวน ๕o คน ครู/ที่เลี้ยงเด็กพิการ ควบคุม จำนวน ๕๒ คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ คนเข้าร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกใน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ประสบการณ์ และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา (พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา)    342   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน้ำจืดพร้อมทั้งนำชมพระตำหนักกว๊านพะเยา   192  ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในเ...  186  ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาปร...  166  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง และประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ใน...  155   กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงปังค่าด้านประมง   155  ร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเ...  155  ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"   148  ออกตรวจประเมินฟาร์ม GAP ณ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงค...  145  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถ...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ