การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกะทบจากสถานการณ์ถัยพิบัติที่ขะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการดังนี้

      1. ดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไปยังเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งติดตามประกาศเตือนภัย และข่าวสารจากทางราชการอย่างไกล้ติด

      2. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

      3. ดำเนินการตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดุร้าย (จระเข้) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาคสัตว์น้ำ 

      4. ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติของกองอำนวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยกลาง/ จังหวัด/ อำเภอ /ท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ (ส่วนภูมิภาค)

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือ แจ้งการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ (ส่วนกลาง)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   408   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   246  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   183  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  147  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   145  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740