การช่วยเหลือเรือประมงจมขณะออกไปผูกลูกหอยแหมลงภู่ (จ.ตรัง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การช่วยเหลือเรือประมงจมขณะออกไปผูกลูกหอยแหมลงภู่ (จ.ตรัง) 

ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ


      กรมประมงพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กรณีเรือประมง "น้องปราย" ประสบวาตะภัย เรือจมขณะออกไปผูกลูกหอยแมลงภู่ในแปลงที่เลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณทะเลอันดามัน (อ่าวหยงสตาร์) ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งไม่สามาถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 7.2 (3) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนของเรือประมงหรือทายาทเจ้าของเรือประมงที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่ระบุไว้ว่าเรือประมงที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นเรือประมงที่ประสบภันธรรมชาติ หรือสูญหายในขณะทำการประมงจริง ไม่ว่าจะไปทำการประมงในน่านน้ำไทยหรือน่านน้ำไทยก็ตาม แต่ไม่หมายรวมถึงการออกเรือประมงไปเพื่อทำการอย่างอื่น ประกอบกับตาม พรบ. การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 ใน พรก. นี้ "ทำการประมง" หมายถึง หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำ หรือการกระทำใดๆ ที่มีจุดหมายเพื่อ ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ดังนั้น กรมประมงจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้จังหวัดไปประสานขอรับการสนันสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ   ทั้งนี้ ให้ สนง.ปจ. ปฎิบัติตามระเบียบกรมประมงฯ พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด พร้อมชี้แจงและทำความเข้าใจให้ชาวประมงทราบต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือการช่วยเหลือเรือประมงจมขณะออกไปผูกลูกหอยแหมลงภู่ (จ.ตรัง)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  757   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   459  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   369  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   314  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  251  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  180  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  156  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  141  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   112  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excal) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740