โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน (ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน (ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2020-08-13  |   ข่าววันที่: 2020-08-13 |  อ่าน: 429 ครั้ง
 

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

           เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และรอบระยะเวลาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ จึงทำให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและนำไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมีความห่วงใยเกษตรกร อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และความมั่นคงทางอาหารสืบต่อไป

           กรมประมงจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยกรมประมงจะสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหารสัตว์น้ำนำร่อง ซึ่งปลานิลแปลงเพศใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายได้รวดเร็ว หากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ออกจำหน่ายสู่ตลาดที่ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินจะเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : โอนเงินงบประมาณปี 2563 (งบดำเนินงานฯ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มลงชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มติดตาม และประเมิณผลการดำเนินงานโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (5,012)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (4,058) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,142) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,629) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,562) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,359) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,330) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,284) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,202) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,156)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900