โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน (ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน (ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

           เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และรอบระยะเวลาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ จึงทำให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและนำไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมีความห่วงใยเกษตรกร อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และความมั่นคงทางอาหารสืบต่อไป

           กรมประมงจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยกรมประมงจะสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหารสัตว์น้ำนำร่อง ซึ่งปลานิลแปลงเพศใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายได้รวดเร็ว หากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ออกจำหน่ายสู่ตลาดที่ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินจะเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : โอนเงินงบประมาณปี 2563 (งบดำเนินงานฯ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มลงชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มติดตาม และประเมิณผลการดำเนินงานโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน enlightened

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   339   กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   264  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  256  กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  224  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   168  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  145  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  137  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  107  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  82

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740