โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน (ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน (ตามแผนปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

           เนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และพายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และรอบระยะเวลาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล กระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับ จึงทำให้กระแสเงินสดในมือของเกษตรกรลดลง อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและนำไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมีความห่วงใยเกษตรกร อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และความมั่นคงทางอาหารสืบต่อไป

           กรมประมงจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เกิดรายได้โดยเร็วที่สุด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป โดยกรมประมงจะสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหารสัตว์น้ำนำร่อง ซึ่งปลานิลแปลงเพศใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายได้รวดเร็ว หากเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ออกจำหน่ายสู่ตลาดที่ได้รับความเสียหายในสภาวการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินจะเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจรับพัสดุโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : โอนเงินงบประมาณปี 2563 (งบดำเนินงานฯ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มลงชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มติดตาม และประเมิณผลการดำเนินงานโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชืพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน enlightened

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  775   หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   463  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   377  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   317  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  255  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  189  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  147  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   116  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excal) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   105


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740