ขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


กรมประมง ขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) ภายใต้แผนงานยุทธสาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจดการการผลิตและการแปรูป งบดำเนินงาาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2563 ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บก. 103) ให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทราบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์ที่ phithan_n@hotmail.com ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนถัดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   199   วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  175  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  162  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   149  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  131  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  114  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   106  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   87  ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (พื้นที่ 7 จังหวัด)   86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740