ขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


กรมประมง ขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) ภายใต้แผนงานยุทธสาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจดการการผลิตและการแปรูป งบดำเนินงาาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2563 ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บก. 103) ให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทราบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์ที่ phithan_n@hotmail.com ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนถัดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  462   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66   412  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั...  411  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง   275  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  251  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้...  243  คู่มือการใช้ workbook (microsoft excel) เพื่อให้การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านประมง ...  183   แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ค...  181  เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (พายุโนรู)...  151  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)   132


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740