การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี 2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      กรมประมงขอเรียนว่า ฤดูฝนปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดประมาณเดือนกลางเดือนตุลาคม โดยช่วงต้นฤดูฝน (ประมาณกลาง พ.ค. - มิ.ย.) ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนช่วงกลางฤดูฝน (ก.ค. - ส.ค.) และช่วงปลายฤดูฝน (ก.ย. - กลาง ต.ค.) ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ สำหรับเดือน ส.ค. และ ก.ย. ซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประทศไทยตอนบน โดยจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยและทิ้งช่วง ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวและตลอดช่วงฤดูฝนนี้ ให้เป็นไปอย่างทีประสิทธิภาพจึงได้นำกรอบความคิด เรื่องการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Assessment) กำหนดเเนวทางการดำเนินการ

      ทั้งนี้ กลไกการบริหารจัดการสถานการณ์ ระดับกระทรวง คือ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (กษ.) ระดับจังหวัด คือ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (จังหวัด) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) และเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

      1. ให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การยางประเทศไทย ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ 

      2. ให้กรมประมง ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดุร้าย (จระเข้) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเรือตรวจการขนาดต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์น้ำ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง/จังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น และให้การสนับสนุนข้อมูลความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลรักษาผลผลิตทิ้งช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และข้อแนะนำการเริ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อวางแผนทำการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่ ให้กับหน่วยงานระดับพื้นที่ 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  หนังสือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   215  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  206  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   160  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740