การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      กรมประมงขอเรียนว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (กษ.) ได้มีประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 การคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน สถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 รอบที่ 1 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

      จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน และคาดการณ์พื้นที่ที่จะมีปริมาณฝนน้อย ในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี(พัทยา) จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพื่อวางแผนการเริ่มการผลิต ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายได้ และให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเมินความเสี่ยงภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์น้ำในจังหวัดจะเข้าสู่ภาวะปกติมีเพื่อกิจกรรม อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และเกษตรได้เพียงพอ 

      จึงเรียนมาดพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  หนังสือการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   407   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   245  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   180  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   145  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  143  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740