ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565       กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โปรดติดตาม เฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า  ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งสรุปสถานการณ์ สาเหตุ พื้นที่ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือ ให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารสถานการณ์วิกฤติน้ำ และรายงานให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทราบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   398   กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  262  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   194  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  174  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  161  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   134  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  127  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  109  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740