ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565        กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ส่งประกาศ ฉบับที่ 3/2565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก-ลก มาเพื่อขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตาม เฝ้าระวังสถาพอากาศและสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการับมือสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า และขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งสรุปสถานการณ์ สาเหตุ พื้นที่ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือ ให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารสถานการณ์น้ำ และรายงานให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   230   วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  202  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  188  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  148  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  148  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   148  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   137  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   129  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  128  ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (พื้นที่ 7 จังหวัด)   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740