ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (พื้นที่ 7 จังหวัด)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (พื้นที่ 7 จังหวัด)       ด้วยอิทธิพลมรสุมตะวันออกและตกวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างมาเลเซีย ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคล่นถล่ม และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดตรัง ปัจจุบันสถานการณ์ทั้ง 7 จังหวัด 

      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตร จึงขอให้สำนักงานประมงดำเนินการดังนี้ 

      1. ดำเนินการตรวจสอบ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสัตว์ดุร้าย (จระเข้) และสนับสนุนเรือขนาดต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติกสรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย

      2. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือข้อมูลด้านหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

      3. ดำเนินการเร่งสำรวจความเสียหาย และรายงานสถานการณ์ให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษทราบ เพื่อจะได้รายงานให้กรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   241   วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  202  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  191  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   157  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  151  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  150  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   144  ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2565   131  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  130  ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (พื้นที่ 7 จังหวัด)   112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740