นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว ได้แก่ การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (Health Certificate) สถานการประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) และสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ของกุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม และปลากะพงขาว เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,192   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,006  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   870  ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ...  710  “กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   691  กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้าง...  668  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   647   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  630  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  523  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและอาการขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม   498

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ