อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


อบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer” รุ่นที่ 1 

ข่าวกิจกรรม


             เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer” จำนวน 200 ราย ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ Smart Farmer และเกิดแหล่งเรียนรู้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ