การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง         วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนักวิชาการประมงของศูนย์ฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุกอุยเทศ และกบ) นายเจญ สีนวน หมู่ที่9 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือนได้หลายประเภท นับเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้แรงงาน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรอย่างดียิ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  215   การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   131  กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565   125  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  124  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   114  การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   109  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  108  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   103  การสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่   103  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ