ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พื้นที่การแสดง


กรมประมง รณรงค์ “ฤดูน้ำแดง ปี 60” ประกาศ! ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงวางไข่
และเลี้ยงตัวอ่อน เพื่ออนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

***********

        กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรห้ามจับสัตว์น้ำจืดในฤดูที่ปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำสามารถฟื้นตัวเกิดขึ้นใหม่ทดแทนและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำจืดที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดของประเทศ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

            ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สัตว์น้ำจืดของประเทศไทย เป็นทรัพยากรของแผ่นดินที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นความมั่นคงด้านอาหารที่หล่อเลี้ยงประชาชนในประเทศจำนวนมาก กรมประมงมีนโยบายชัดเจนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและติดตามสภาวะทรัพยากรประมง เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมาย ตรวจตราควบคุมเฝ้าระวัง คุ้มครองดูแลรักษาและป้องกันสัตว์น้ำในธรรมชาติ สำหรับมาตรการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงดังกล่าว คือการประกาศและกำหนดช่วงเวลาในการทำประมง โดยห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำจืดที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดของประเทศ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่ 17 เมษายน 2507 เพื่อใช้เป็นมาตรการด้านการสงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดในฤดูที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ เพื่อเกิดผลผลิตสัตว์น้ำของแหล่งน้ำในปีต่อๆไป

          กรมประมงจึงขอประกาศปิดฤดูการทำประมงในเขตน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ 10จังหวัด ที่มีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ในเขตน้ำจืดเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. จังหวัดพังงา                        ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

2. จังหวัดนครนายก                  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

3. จังหวัดลำปาง                      ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

4. จังหวัดลำพูน                       ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

5. จังหวัดนครราชสีมา               ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

6. จังหวัดหนองบัวลำภู              ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2560

7. จังหวัดขอนแก่น                   ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2560

8. จังหวัดอุดรธานี                    ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2560

9. จังหวัดนราธิวาส                   ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560

10. จังหวัดพัทลุง                     ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

          โดยมาตรการดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาตให้ทำการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว

2. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และขนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้าง ไม่เกิน 2 เมตร โดยห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

3. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง

4. การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงให้อนุญาตเท่านั้น

บทกำหนดโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ ยังมีผลบังคับใช้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 171 ประกอบมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง

          สำหรับในปีนี้กรมประมง ได้จัดพิธีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณท่าชัยยุทธศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการทำประมงอย่างถูกวิธีเพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำได้มีใช้อย่างยั่งยืนสืบไป

 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 พฤษภาคม 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   162   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   137  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   104  งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    94  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   82  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  73  ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี "สารทไทย - กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ...  71  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565    69  ปฏิทินจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำจืด กันยายน 2565   65  งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ