แบบสอบถาม รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


แบบสอบถาม รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก 

กิจกรรม


ตามที่กรมประมงเห็นชอบให้กองวิจัยและพัฒนาประมงใช้แบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และเห็นชอบให้ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของหน่วยงานกรมประมง โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังนี้

1. ชาวประมงพื้นบ้าน และชาวประมงพาณิชย์
2. สมาคมประมง และกลุ่มประมง
3. ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคประมง
4. เจ้าหน้าที่ประมง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาชนทั่วไป

??แบบสอบถามความคิดเห็นดังภาพ/ที่อยู่เว็บไซต์ที่แนบมาพร้อมนี้

??ที่อยู่เว็บไซต์แบบสอบถาม : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUBAvYjLe6PRrsE4…/viewform

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!