ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง ติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2563

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง ติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2563 

กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 09.30 – 10.30 น
ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) จำนวน 12 นาย เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง ติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการเรือ และการทำการประมง เป็นประธาน และประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่พร้อมกันทั่วประเทศ โดยนำเสนอ สรุป และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
1) มาตรการปิดอ่าว 2563 ขอให้มีการจัดนิทรรศการในพิธีเปิด มีคลีนิคให้ความรู้ ด้านการควบคุมการแจ้งเข้า-ออก MCS ความรู้เรื่อง พิกัด GPS บนเรือประมง และ พิกัดใน ระบบ VMS Tracking ฯลฯ 
2) การให้ความรู้ภายในองค์กร การฝึกอบรม PIPO Inspector เพื่อการคัดเลือก Smart Investigator จะพิจารณา
3) กิจกรรมงาน Smart Investigator/ Smart Port/ Smart Vessel/ Smart PIPO มอบกลุ่มงานร่าง และให้ศูนย์ฯ เขต ตั้งกรรมการคัดเลือก Smart Investigator ไม่เกิน 2 คน/เขต (กิจกรรมนี้ให้แล้วเสร็จก่อน 15 มีนาคม 2563)
4) กิจกรรม CSR กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา กำหนดการที่กำหนดในวันนี้ คือ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เน้นชาวประมงเข้าร่วม และให้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำคลิปกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองร่วมด้วย คลิปละไม่เกิน 3 นาที ทุกศูนย์เป็นตัวชี้วัด งานที่ได้รับมอบหมาย
5) การสำรวจการสร้างอาคารบ้านพักในศูนย์ PIPO ที่มีพื้นที่สามารถด่ำเนินการได้ 
6) การจัดการสำนักงาน ขอให้จัดสถานที่สำหรับให้ชุดตรวจพักระหว่างรอตรวจ และห้ามใช้สำนักงานฯ เป็นที่พักถาวร รวมทั้ง เน้นให้ทุกศูนย์ฯ ดูแลความสะอาด และให้มีการสวมรองเท้าในสำนักงานฯ ได้
7) การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ให้เสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เรามีกิจกรรมงาน/โครงการ โดยใช้หลักการ 4W 1H (เรามิใช่กรมประชาสัมพันธ์) 
8) การจัดทำข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ขอให้นำเสนอหลักการในภาพรวมของทั้งประเทศ งานในพื้นที่ สิ่งที่เราต้องแก้ปัญหา สิ่งที่ต้องพิจารณา เรื่องที่ต้องแก้ปัญหากันต่อ ขอให้ทุกศูนย์ฯ ทำเป็นทิศทางเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน
9) การตรวจเรือ ขอให้ตรวจ 100% ยกเว้นเหตุสุดวิสัย
10) การแจ้งพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำการประมงเลาะเขต ขอให้แจ้งให้เจ้าของเรือทราบ เพื่อเป็นการป้อง 
(หนึ่งในการดำเนินการ ป้อง ปราม ปราบ)
11) การจัดทำ KM .ให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ PIPO ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานสหวิชาชีพ ให้ความรู้สอนงาน เพื่อใช้ทวนสอบ หรือกรณีที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ในการตรวจแทนกัน หรือให้หัวหน้าชุดทำความเข้าใจบทบาท สำหรับกรณีพบการฝ่าฝืน เป็นการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
12) การประชุมกองฯ ครั้งต่อไป กำหนดประชุมครั้งต่อไปที่ กบร. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-15.30 น, ให้ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562- มกราคม 2563 ให้นำเสนอ ( Presentation) เอกสารเป็นภาษาไทย นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ศูนย์/คน ละ 5 นาที
13) การปิด VMS ตามมาตรา 81(1) ฉบับที่12 ที่บังคับใช้กับเรือตามมาตรา 81(1) จะปิดได้เมื่อได้รับแจ้งจาก FMC
14) เรื่องอื่นๆ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามความจำเป็น
************

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!