บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต1 (สมุทรสาคร)
นายสนธยา บุญสุข

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต1 (สมุทรสาคร)
    


นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    
นายทวีพงษ์ ศรีผา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายควบคุมเรือประมงในทะเล

    
นายเจนณรงค์ วรรณอุบล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

    
นางสาวสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์

นักวิชากาประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายสื่อสาร

    


นายอภิวัฒน์ วรรณรังษี

เจ้าพนักงานสื่อสาร

(พนักงานราชการ)

    
นายพรชัย ชาลีรินทร์

นักวิชาการประมง

(พนักงานราชการ)

    
นายธาดา อรรคบุตร

นักวิชาการประมง

(พนักงานราชการ)

    


นายอัษฎายุทธ พันธุ์ชงค์

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นายพีระวุฒิ ดีเอง

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นายวิศรุต โรจน์บัวทอง

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ์

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวมุขรินทร์ บุญสุข

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวกรณิการ์ ยอดโสภา

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวสายฟ้า อาจวงษ์

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นายนครินทร์ หลุยแสง

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวณัฐกานต์ รอดเพ็ง

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    


นายนิพนธ์ ปานจร

เจ้าพนักงานสื่อสาร

(จ้างเหมาบริการ)

    


นางสาวสลิลทิพย์ เจริญเขต

เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดการงานทั่วไป

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวจิรประภา ชนะสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ

(จ้างเหมาบริการ)

    


นางวิชุดา พินิจปรีชา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

(จ้างเหมาบริการ)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต1 (สมุทรสาคร)

 ถนนเดิมบาง  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐