บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร
นายสนธยา บุญสุข

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร
    


นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    
นายทวีพงษ์ ศรีผา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายควบคุมเรือประมงในทะเล

    
นายเจนณรงค์ วรรณอุบล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

    
นางสาวสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์

นักวิชากาประมงปฏิบัติการ

ฝ่ายสื่อสาร

    


นายอภิวัฒน์ วรรณรังษี

เจ้าพนักงานสื่อสาร

(พนักงานราชการ)

    
นายพรชัย ชาลีรินทร์

นักวิชาการประมง

(พนักงานราชการ)

    
นายธาดา อรรคบุตร

นักวิชาการประมง

(พนักงานราชการ)

    


นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ์

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวมุขรินทร์ บุญสุข

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวสายฟ้า อาจวงษ์

นักวิชาการประมง

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวสลิลทิพย์ เจริญเขต

เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดการงานทั่วไป

(จ้างเหมาบริการ)

    
นางสาวจิรประภา ชนะสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ

(จ้างเหมาบริการ)

    


นางวิชุดา พินิจปรีชา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

(จ้างเหมาบริการ)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร

 ถนนเดิมบาง  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐