ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

Copyright © 2016-2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900