บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
นางสาวพรรณิภา โวหารลึก

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นายราชวัตร หาญบัวแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสาวอนิศา มีอิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นายษรภักษ์ คงเจริญ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    
นายประเสริฐ สุริวงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    
นายเรวัตร์ เฉลยพจน์

พนักงานธุรการ ส.2
    


นางสาวอารีวรรณ แป้นสิริรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางประพรรณี ภูประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสาวพิราภรณ์ แสงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    


นางสาวเพ็ญนภา ภาคจักษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นาสาวถิรชา พวงสมบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
นางชวนชม สุทธิประภา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาววิภาดา มีโคกกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ
    


นายสมภพ ทองงอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายวนัส โต๊ะแอใบเซ็น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวนุชนก มีสวัสดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวหนึ่งฤทัย มิ่งขวัญตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุวดล ศรีโสภา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวอภิสา ตะโกนวล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวณัฐธยาน์ แสนลำพรวน

คนงานประมง
    
นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์บำราบ

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
    

Copyright © 2016-2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900