บทความสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 )

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (765)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (612) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (572) Banner1.. (557) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (545) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (544) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (541) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (534) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (529) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (526) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (515) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (508) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (498) ราคาสัตว์น้ำ.. (497) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (490) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. (490) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (477) สขร.1 เดือน สิงหาคม 2559.. (472) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (465) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (463)