•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง   232   เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   203  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2564   197  ประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ   192  ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่   185   เข้าร่วมวันดินโลก ปี 2564   185  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   185  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   176  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง   176  ประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดพะเยา   170