บทความสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกรมประมง ขุดลอกกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำก่อนฤดูฝน ปี 2563 และการขยายพื้นที่      ใช้ประโยชน์บริเวณวัดติโลกอาราม โดยมีประมงจังหวัดพะเยา ผอ.ศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยขุดลอกฯ หัวหน้าหน่วยป้องกันลำปาง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพะเยา ร่วมเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 )

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (697)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (543) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (494) Banner1.. (492) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (476) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (476) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (467) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (462) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (458) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (447) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (446) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (439) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. (435) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (430) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (427) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (422) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (407) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (403) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (403) สขร.1 เดือน สิงหาคม 2559.. (403)