บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว

ประมงจังหวัดพะเยา
(อำนวยการสูง)
    


นางขวัญจิรา เจียมประเสริฐ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
(ว่าง)

-
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองพะเยา รับผิดชอบงานประมงอำเภอแม่ใจ)
    
นายสมชาย มะกาว

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอดอกคำใต้)
    
นายยงยศ ศรีม้า

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเชียงคำ รับผิดชอบงานประมงอำเภอภูซาง)
    
(ว่าง)

(ว่าง)
(ประมงอำเภอจุน รับผิดชอบงานประมงอำเภอปง)
    
นายจิรากร บุญเรือง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเชียงม่วน รับผิดชอบงานประมงอำเภอภูกามยาว)
    


นางฐิติชญา เหลืองทำเหมือน

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายบดินทร์ คำแสน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวธัญญารัตน์ เสนาะสำเนียง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสุทัน ขำแป้ง

พนักงานพิมพ์ ส 3
(ลูกจ้างประจำ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายกนกพล ครองทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

    
นางปราณิสา คำวัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายธีรวินท์ ยะมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000