นายวิวัฒน์ ปรารมภ์

ประมงจังหวัดพะเยา
    


นางขวัญจิรา เจียมประเสริฐ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายเอกลักษณ์ แก้วสุข

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองพะเยา รับผิดชอบงานประมงอำเภอแม่ใจ)
    
นายสมชาย มะกาว

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอดอกคำใต้)
    
นายยงยศ ศรีม้า

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอเชียงคำ รับผิดชอบงานประมงอำเภอภูซาง)
    
นางสาวณคุณ แก่งอินทร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภอจุน รับผิดชอบงานประมงอำเภอปง)
    
นายจิรากร บุญเรือง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอเชียงม่วน รับผิดชอบงานประมงอำเภอภูกามยาว)
    


นางฐิติชญา เหลืองทำเหมือน

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายบดินทร์ คำแสน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวธัญญารัตน์ เสนาะสำเนียง

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสุทัน ขำแป้ง

พนักงานพิมพ์ ส 3
(ลูกจ้างประจำ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายกนกพล ครองทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

    
ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายธีรวินท์ ยะมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวกิตติกานต์ บุญมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวธนพร จรดล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวศิริรัตน์ ธิวงค์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวพิมลพรรณ เมี่ยงหอม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวพีรัญญา นามวงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายแอต เมืองชื่น

จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาการ
(-)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ