บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนกร สงวนเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ตามแผนดำเนินงานปี 2564 จำนวน 627 ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน จำนวน 627 ฟาร์ม สรุปผลการดำเนินงานสะสมปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100.00

วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และปรับปรุงจุดเรียนรู้บ่อรวบรวมสัตว์น้ำประจำถิ่น

วันที่ 23-27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลากาดำ ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขง ได้ลูกปลาวัยอ่อน จำนวน 15 ล้านตัว และส่งมอบลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่กว๊านพะเยา 14 ล้านตัว และปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะบ้านปากอิงใต้ จำนวน 1 ล้านตัว โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมดำเนินโครงการ โดยปีงบประมาณ 2564 กรมประมงมีเป้าหมายในการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนคืนสู่กว๊านพะเยา จำนวน 30 ล้านตัว ทั้งนี้ กรมประมงได้ปล่อยลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนลงสู่กว๊านพะเยาไปแล้ว จำนวน 24 ล้านตัว

วันที่ 18-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดย      นายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน     ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานร่วมที่ดำเนินโครงการ ดังนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขงจากชาวประมงในพื้นที่ ได้ลูกปลาวัยอ่อนจำนวน 10,500,000 ตัว ส่งมอบลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนเพื่อนำไปปล่อยที่กว๊านพะเยา และแหล่งน้ำในชุมชนบ้านปากอิงใต้ ม.16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน และประสานการขอใช้พื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปปฏิบัติราชการในเขตท้องที่ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการฟาร์ม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ  2563 พบว่า เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองและมีผลผลิตจากกิจกรรมด้านการประมงจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปปฏิบัติราชการในเขตท้องที่ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการฟาร์ม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ  2563 พบว่า เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองและมีผลผลิตจากกิจกรรมด้านการประมงจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปปฏิบัติราชการในเขตท้องที่ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการฟาร์ม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ  2563 พบว่า เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองและมีผลผลิตจากกิจกรรมด้านการประมงจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เดินทางไปปฏิบัติราชการในเขตท้องที่ บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงาน ในการมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด และพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอย เพื่อร่วมปล่อยในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 50,000 ตัว

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิสูตท์ ตุ้ยดง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงปูนา และเป็นตัวแทนลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมด้วยเป็นวิทยากรการเพาะเลี้ยงปูนาเบื้องต้น ณ หอประชุมหมู่บ้านสารภี หมู่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นที่เรียบร้อย

       วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  พร้อมคณะ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 4 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 35 ราย เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (การเตรียมสถานที่,การเพาะพันธุ์ปลา,คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ) การทำอาหารลดต้นทุน รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

       วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  พร้อมคณะจัดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 35 ราย เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (การเตรียมสถานที่,การเพาะพันธุ์ปลา,คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ) การทำอาหารลดต้นทุน รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะจัดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้แก่เกษตรกรอายุระหว่าง 17-45 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 ราย เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (การเตรียมสถานที่,การเพาะพันธุ์ปลา,คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ) การทำอาหารลดต้นทุน รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวางแผนการจัดการฟาร์มที่ดี (GAP) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการฟังบรรยายจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและการศึกษาดูงาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย มอบหมายให้นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน เข้าปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจสัตว์น้ำประจำถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งน้ำคลองแม่ปึง บริเวณบ้านผาบือ ตำบลแม่ฟ้าหลวง พิกัด N 20.308195 E 99.7888526 ระยะทางสำรวจ 100 เมตร สำรวจพบสัตว์น้ำ 9 ชนิด จำนวน 66 ตัว สัตว์น้ำที่พบได้แก่ ปลาค้างคาว ปลาค้อ ปลาน้ำหมึก ปลามอน ปลาก้าง   ปลาซิวใบไผ่ ปลาบู่แคระ ปลาอีด และปูลำธาร โดยสัตว์น้ำที่สำรวจได้ นำมาเลี้ยงในพื้นที่โครงการฯ และบางส่วนนำกลับมาเลี้ยงในศูนย์ฯ เพื่อฝึกให้กินอาหารและศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ต่อไป

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,380)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,828) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,485) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,409) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,371) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,357) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,349) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,167) ศพจ.เขต2 (เชียงราย) ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย.. (1,138) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,113) แผนที่โรงเรียนบ้านเมืองชุม สถานที่สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,102) โครงการอาหารปลอดภัย.. (1,096) โครงการพัฒนาประมงพื้นที่ดอยตุง.. (1,095) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,088) ปล่อยปลาหนองหลวง.. (1,035) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (1,009) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560).. (941) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมง.. (937) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (923) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (918)