บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)  ปีงบประมาณ 2565 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมจากศูนย์ฯ มาก่อน รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการอบรมกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ปีงบประมาณ 2565 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมจากศูนย์ฯ มาก่อน รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมจากศูนย์ฯ มาก่อน รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางรุ่งทิวา นิลมณี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ภายในศูนย์ฯ

          โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนกร สงวนเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง และบริษัทฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ จำกัด ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP กบนา กรมประมง และตรวจประเมินต่ออายุสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก(สอ.3) ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 356 ฟาร์ม แผนดำเนินงานประจำเดือน จำนวน 21 ฟาร์ม ผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวน 21 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลดำเนินงานประจำปีสะสมคิดเป็นร้อยละ 5.89

           วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบในพื้นที่โครงการฯ ให้องคมนตรี และ คณะ รับทราบ

           วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลาปลานิล ให้องคมนตรี และคณะ มอบให้กับตัวแทนชุมชนในพื้นที่ จำนวน 2,500 ตัว

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนทอง และปลานิล ให้องคมนตรี และคณะ ร่วมปล่อยในครั้งนี้ จำนวน 3,000 ตัว

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,666)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,943) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,559) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,537) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,516) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,476) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,442) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,321) โครงการพัฒนาประมงพื้นที่ดอยตุง.. (1,236) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,236)