บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย
นายสุภาพ แก้วละเอียด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายธนกร สงวนเรือง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเทวัฒน์ สุขเกษม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางรุ่งทิวา นิลมณี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

 บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย