บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย)


นางรุ่งทิวา นิลมณี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายธนกร สงวนเรือง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเทวัฒน์ สุขเกษม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสุภาพ แก้วละเอียด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย)

 บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย