นายสุภาพ แก้วละเอียด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายธนกร สงวนเรือง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเทวัฒน์ สุขเกษม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางรุ่งทิวา นิลมณี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


ทำเนียบผู้บริหาร

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
    


ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

 บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย     sfchiangrai@gmail.com   053154505   053154505   แฟนเพจ