บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

             วันที่ 3 – 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ปลากระแห และปลากาดำ ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขง ได้ลูกปลาวัยอ่อน จำนวน 8.5 ล้านตัว ส่งมอบลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่กว๊านพะเยา จำนวน 7 ล้านตัว และปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จำนวน 1.5 ล้านตัว โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมดำเนินโครงการ “ประมงร่วมอาสา...พาปลากลับบ้าน” โดยปีงบประมาณ 2564 กรมประมงมีเป้าหมายในการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนคืนสู่กว๊านพะเยา จำนวน 30 ล้านตัว ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินการส่งมอบลูกปลาวัยอ่อนให้สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเพื่อปล่อยลงกว๊านพะเยาแล้ว จำนวน 31 ล้านตัว และสนับสนุนแหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ล้านตัว รวมแล้วผลิตลูกปลาวัยอ่อนทั้งหมด 34 ล้านตัว

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนกร สงวนเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ตามแผนดำเนินงานปี 2564 จำนวน 627 ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน จำนวน 627 ฟาร์ม สรุปผลการดำเนินงานสะสมปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100.00

วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และปรับปรุงจุดเรียนรู้บ่อรวบรวมสัตว์น้ำประจำถิ่น

วันที่ 23-27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลากาดำ ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขง ได้ลูกปลาวัยอ่อน จำนวน 15 ล้านตัว และส่งมอบลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่กว๊านพะเยา 14 ล้านตัว และปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะบ้านปากอิงใต้ จำนวน 1 ล้านตัว โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมดำเนินโครงการ โดยปีงบประมาณ 2564 กรมประมงมีเป้าหมายในการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนคืนสู่กว๊านพะเยา จำนวน 30 ล้านตัว ทั้งนี้ กรมประมงได้ปล่อยลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนลงสู่กว๊านพะเยาไปแล้ว จำนวน 24 ล้านตัว

วันที่ 18-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดย      นายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน     ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานร่วมที่ดำเนินโครงการ ดังนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขงจากชาวประมงในพื้นที่ ได้ลูกปลาวัยอ่อนจำนวน 10,500,000 ตัว ส่งมอบลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนเพื่อนำไปปล่อยที่กว๊านพะเยา และแหล่งน้ำในชุมชนบ้านปากอิงใต้ ม.16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,595)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,881) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,526) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,504) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,469) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,437) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,406) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,257) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,207) โครงการพัฒนาประมงพื้นที่ดอยตุง.. (1,203)