บทความ หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565   130   รายงานภาพการประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 ธันวา...  128  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565   117  รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 21-22...  107  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565   97  รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 18 ตุลาคม 2565   90  รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565   82  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565   66  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566   65  รายงานภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565   61