บทความหน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

ในวันที่ 18-19 มกราคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 4 นาย นำรถยนต์ หมายเลข กข-1246 ยะลา ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแหล่งน้ำจืด ผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยฯได้จัดหาพื้นที่ดำเนินงาน ณ ชุมชนเกาะทวด บ้านในหลง ม.10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกับผู้นำชุมชนและชุมชน ให้รับทราบความเป็นมาวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 2.ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง พร้อมบรรยายให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ แก่ชุมชนประมงในพื้นที่ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 5 นาย นำเรือตรวจการประมงบางลาง 12 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป พื้นที่น่านน้ำภายใน ในพื้นที่เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ผลการปฏิบัติงาน พบการทำประมงโดยการใช้ข่ายลอยทำการประมง ซึ่งมีสภาพเก่าชำรุด ใช้ทำการประมงไม่ได้จึงเก็บรวบรวมพาไปทำลายต่อไป และไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ชาวประมงในพื้นได้รับทราบ และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม อาหารแห้งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง นำไปแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่เขื่อน ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 . นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกาบังและอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัด ในช่วง 4-6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนั้น ได้ทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการประกอบอาหารกล่อง (อาหารปรุงสุก) จำนวน 2000 ชุด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคและบริโภค เสบียงอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

                                                                                                    “ คนสำราญ งานสำเร็จ

 

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง(ยะลา) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะลา (FC) ครั้งที่ 1/2564 มีสำนักงานประมงจังหวัดยะลา และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ยะลา ปัตตานี ) เพื่อปรึกษาหารือเสนอแนะข้อคิดเห็น ร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยมีนายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผลการดำเนินการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียนร้อย.

                                                                                                “คนสำราญ งานสำเร็จ”

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30น. นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หันหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ร่วมให้การต้อนรับ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ โดยได้นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 12 สนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจผู้แทนพิเศษของรัฐบาลคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และโครงการเศรษฐกิจรอยต่อของชุมชนรอบเขื่อนบางลาง พร้อมนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยฯและให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณเกาะทวด ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

                                                                                                             “ คนสำราญ งานสำเร็จ

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 28 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน และต่อจากนั่นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นถนนหลังที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ซึ่งการดำเนินจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                                                                                                                    “คนสำราญ งานสำเร็จ”

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) ร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง คณะผู้บริหาร กฝผ.แห่งประเทศไทย กรรมการบอร์ดบริหาร กฝผ.แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2563)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ.บริเวณท่าเทียบเรือสันเขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในด้านการประมงของประเทศไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศน์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

                                                                                                          "คนสำราญ งานสำเร็จ"

  • ในวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย ร่วมทำงานบูรณาการกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบางลางฯ 2 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำชนิดเครื่องมือที่ผิด พรก.การประมง เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า ยาเบื่อเมา ตลอดจนเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในช่วงปลาวางไข่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมงในพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

                                                                                        “ คนสำราญ งานสำเร็จ

  • ในวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ)นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำชนิดเครื่องมือที่ผิด พรก.การประมง เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า ยาเบื่อเมา ตลอดจนเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในช่วงปลาวางไข่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมงในพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.
  •                                                                                                                “คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) เจ้าหน้าที่ นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ 5ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน และต่อจากนั่นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการปลูกหญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ : กำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ช่วยป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน

 

                                                                                                                  “คนสำราญ งานสำเร็จ”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับนายเสรี เพชรฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะและร่วมต้อนรับนายเกษม ฮ่อบุตร มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน รับทราบสภาพปัญหาของหน่วยงานในต้นสังกัด ร่วมสร้าง ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวประมง พร้อมมอบนโยบาย ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

  • วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ)นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำชนิดเครื่องมือที่ผิด พรก.การประมง เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า ยาเบื่อเมา ตลอดจนเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในช่วงปลาวางไข่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมงในพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.                                                                                “คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

  • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา)สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ชี้แจงแผนการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ และร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์กิจกรรม 5 ส. ได้แก่ 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีวินัย สมัครสมานสามัคคีภายในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ กรมประมงคือ “มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในส่วนภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

"คนสำราญงานสำเร็จ"

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเมาว์ลิดสัมพันธ์ประจำปี 2563 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อนบางลาง เพื่อรำลึกประวัติของท่านศาสดาฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวทางของท่านศาสดาฯ พร้อมร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ อาคารโรงหล่อ ที่ทำการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

                                                                                                                  “ คนสำราญ งานสำเร็จ "

  • ในวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ)นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำชนิดเครื่องมือที่ผิด พรก.การประมง เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า ยาเบื่อเมา ตลอดจนเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในช่วงปลาวางไข่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมงในพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐. “คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมทำกิจกรรม ๕ ส พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้ว อาคารสำนักงาน บ้านพักเพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ ตามสู่จุดมุ่งหมาย

 

                                                                                              “กรมประมงน่าอยู่ คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30น. - 12.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 2 นาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อหารือข้อราชการสำคัญของหน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยฯ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐. ของพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายธนาวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้.

                                                                        “คนสำราญ งานสำเร็จ”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. - 12.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 3 นาย ร่วมออกหน่วยฯ บริการเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน “โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่และศปก.อ.สัญจร อำเภอบันนังสตา” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยหน่วยฯ ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐. ของพื้นที่จังหวัดยะลา ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำมัสยิดบ้านสันติ หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้.

                                                                                                                    “คนสำราญ งานสำเร็จ”

ในวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 และรถยนต์ กข 1246 ยะลา ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดบริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และตรวจปราบปรามการทำการประมงโดยเครื่องมือโพงพาง ในพื้นที่บึงลานควาย อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

ในวันที่ 17 – 21 กันยายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา (สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา) พร้อมอำเภอเมืองยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน ประจำปี 2563 ณ. บริเวณสระน้ำโมกราช หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทหารและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมฯครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

 

"คนสำราญ งานสำเร็จ"

ในวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 พร้อมเจ้าหน้าที่นำเรือตรวจประมงทะเล 209 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ได้มอบพันธุ์ปลาและซั้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และเยี่ยมชมวีถีชีวิตการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำสายบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประมงจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ราษฎร ร่วมกันต้อนรับ การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

  • ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ชี้แจงแผนการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ และร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์กิจกรรม 5 ส. ได้แก่ 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีวินัย สมัครสมานสามัคคีภายในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ กรมประมงคือ “มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในส่วนภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

"คนสำราญงานสำเร็จ

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำ แม่น้ำบางนรา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายบรรจง จำนงศีตธรรม รองอธิบดีกรมประมงและคณะ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ชลประทาน ตลอดจนชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมากซึ่งมีการปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทราย จำนวน 70,000 ตัว

 

                                                                                                             “คนสำราญ งานสำเร็จ

ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่น่านน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

ในวันที่ 8 - 11 กันยายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 12 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่น่านน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

ในวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 11 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง ติดตามเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด บริเวณพื้นที่เขื่อนบางลาง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข ๒๕๖๐.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมง ประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และร่วมเป็นเกียรติปลูกปลูกต้นขนุน (สายพันธุ์ทองประเสริฐ) จำนวน 3 ต้น ให้แก่สำนักงาน พร้อมมอบนโยบาย ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ ฝึกระเบียบแถวและร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ บริเวณสำนักงาน และทำความสะอาดเพื่อให้สำนักงานเป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ “กรมประมงน่าอยู่ คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (503)  ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (235) รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (234) ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (233) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (231) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (225) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (220) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (211) พัฒนาหน่วยฯ.. (198) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (198) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (192) กิจกรรมแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ FC.. (191) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (189) มอบอินทผาลัม.. (188) ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 63.. (185) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (181) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (175) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (174) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (174) ควบคุม 18-20 พ.ค.63.. (174)