ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 3-รอบ1/2563) สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)..

ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 3-รอบ1/2563)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49025

  ผู้ชม: 78 ครั้ง


ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)..

ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 3-รอบ1/2563)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49022

  ผู้ชม: 62 ครั้ง


ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนทำการประมง (ทบ.3)..

ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 3-รอบ1/2563)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49021

  ผู้ชม: 54 ครั้ง


องค์กรชุมชนท้องถิ่น..

ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 3-รอบ1/2563)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49019

  ผู้ชม: 50 ครั้ง


ข้อมูลแหล่งน้ำปิด..

ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 3-รอบ1/2563)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref49018

  ผู้ชม: 73 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,472)  LBIS (Fisheries Map).. (2,245) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,444) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,426) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,374) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,300) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,244) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (1,190) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,039) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,019) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (850) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (786) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (753) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (733) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (721) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (721) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (711) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (688) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (674) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (664)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092