กระบวนงานให้บริการด้านประมงของหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

บัญชีคู่มือสำหรับประชาชน17คู่มือ..

กระบวนงานให้บริการด้านประมงของหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22978

  ผู้ชม: 14 ครั้งการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำควบคุมเฉพาะ(อาหารสัตว์น้ำ)..

กระบวนงานให้บริการด้านประมงของหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22976

  ผู้ชม: 27 ครั้ง


การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำควบคุมเฉพาะ(อาหารสัตว์น้ำ)..

กระบวนงานให้บริการด้านประมงของหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22975

  ผู้ชม: 14 ครั้ง


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1)..

กระบวนงานให้บริการด้านประมงของหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref22974

  ผู้ชม: 25 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (2,585)  LBIS (Fisheries Map).. (1,340) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (990) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (987) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (947) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (904) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (731) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (648) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (591) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (586) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (531) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (527) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (505) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (466) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (465) ทฤฎีแนวใหม่.. (457) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (453) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (447) การขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพาณิชย์ รอบปี2561-2562.. (418) พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี.. (415)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092