คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

คู่มือการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์..

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref56477

  ผู้ชม: 7 ครั้ง


คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลองค์ชุมชนประมงท้องถิ่น..

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref56476

  ผู้ชม: 9 ครั้งคู่มือการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงทะเล..

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref56474

  ผู้ชม: 6 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,462)  LBIS (Fisheries Map).. (2,224) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,431) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,409) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,344) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,289) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,238) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (1,146) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,035) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,010) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (847) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (781) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (746) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (730) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (717) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (715) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (707) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (671) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (664) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (657)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092