ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท0201.2ว1318 ลว. 24 ก.พ. 65


ที่ มท0201.2/ว546 ลว. 25 ม.ค. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารข...


ที่ มท0201.2/ว7582 ลว. 30 ธ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร...


บทความเรื่อง ที่ราชพัสดุ


บทความเรื่อง สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแห...  479   "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์   314  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประ...  225  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง   211  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  197  กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 #เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ปัญหาภั...  193  ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด    99  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง   87  5 ธันวาคม 2564   64  No Gift Policy    50

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ