บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
นายอำพล จินดาวงค์

ประมงจังหวัดลำปาง
    


นางพรทิพย์ นวลอนงค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมรรถชัย ทองคำชุม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางมณีกร ทิพยศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางสุกัญญา เสาธง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายมณเฑียร กันธิยะ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายจักรพงษ์ สุริเย

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางจรรยารักษ์ ประจักษ์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    
นางสาวพรสุดา จันทร์เที่ยง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าหน้าที่ประมง)

พนักงานราชการ

    
นายทศพร เปี้ยอุ๊ด

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

พนักงานราชการ

    
นางสาวมนธิรา ไชยวงค์

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมง)

พนักงานราชการ

    


นางจันทนา ขันธ์เล็ก

ประมงอำเภอแม่ทะ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอแม่ทะ และผู้ประสานงานอำเภอสบปราบ)

    
ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร

ประมงอำเภอเกาะคา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอเกาะคา และผู้ประสานงานอำเภอเสริมงาม)

    
นายพศิน เครือคำ

ประมงอำเภอแจ้ห่ม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอแจ้ห่ม ผู้ประสานงานอำเภอวังเหนือ)

    
นายชำนาญ ใจช่วย

ประมงอำเภอเมืองลำปาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอเมืองลำปาง ผู้ประสานงานอำเภอเมืองปาน)

    


นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน

ประมงอำเภอแม่เมาะ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

(อำเภอแม่เมาะ ผู้ประสานงานอำเภอห้างฉัตร)

    
นายสิทธิชัย แจ่มสว่าง

ประมงอำเภอเถิน
(เจ้าพนักประมงปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอเถิน และผู้ประสานงานอำเภอแม่พริก

    
นายเกริกกฤษณ์ ศรีวิทยา

ประมงอำเภองาว
(เจ้าพนักประมงปฏิบัติงาน)
    


นายคมยันตร์ เศวตมงคล

พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ)
    
นายธรรมรัตน์ ติ๊บประสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000