นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธ์ุ

ประมงจังหวัดลำปาง
(อำนวยการสูง)
    


นางเรณู ญานกาย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางจรรยารักษ์ ประจักษ์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นางสาวพรสุดา จันทร์เที่ยง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นายทศพร เปี้ยอุ๊ด

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

พนักงานราชการ

    
นายกรกฎ ศิริวงศ์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ)

    
นางสาวภัทราพร ณิลังโส

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ)

    


นางพรทิพย์ นวลอนงค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอวิรุทธ์ ท้าวคำ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาวมนธิรา ไชยวงค์

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมง)

พนักงานราชการ

    
นางสาวพรรณิกา ประแกกัน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ)

    
นายสุริยพงศ์ จักร์คร่อง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

พนักงานราชการ(เฉพาะกิจ)

    


นายสมรรถชัย ทองคำชุม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายมณเฑียร กันธิยะ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าหน้าที่ประมง)

พนักงานราชการ

    
นายวุฒิกรณ์ อ่อนตา

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

    


นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน

ประมงอำเภอแม่ทะ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอแม่ทะ และผู้ประสานงานอำเภอสบปราบ)

    
ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร

ประมงอำเภอเถิน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอเถิน และผู้ประสานงานอำเภอแม่พริก

    
นายพศิน เครือคำ

ประมงอำเภอแจ้ห่ม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอแจ้ห่ม ผู้ประสานงานอำเภอวังเหนือ)

    
ตำแหน่งว่าง

ประมงอำเภอเมืองลำปาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

(อำเภอเมืองลำปาง ผู้ประสานงานอำเภอเมืองปาน)

    


นางสุณีย์ ยศตื้อ

ประมงอำเภอแม่เมาะ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

(อำเภอแม่เมาะ ผู้ประสานงานอำเภอห้างฉัตร)

    
นายเกริกกฤษณ์ ศรีวิทยา

ประมงอำเภอเกาะคา
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

อำเภอเกาะคา ผู้ประสานงานด้านประมงอำเภอเสริมงาม

    
นางสาวปรียาภรณ์ ทิพย์สุคนธ์

ประมงอำเภองาว
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภองาว

    


นายทรงพล มุณีแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ