ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ


ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


รายงานขอซื้อขอจ้าง

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2565)

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)

  • ปี 2565

          1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2564

          2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

          3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2564

          4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2565

          5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

          6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2565

          7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2565

          8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

          9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

          10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

          11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

          12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2565

  • ปี 2564

          1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2563

          2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

          3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2563

          4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2564

          5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2564

          7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2564

          8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

          9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

          10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

          11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

          12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564