รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนเมษายน 2564 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนมีนาคม 2564 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนมกราคม 2564 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนธันวาคม 2563