รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนพฤศจิกายน 2563 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือนตุลาคม 2563