รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนกันยายน 2564 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนสิงหาคม 2564 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนกรกฎาคม 2564 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนมิถุนายน 2564 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนพฤษภาคม 2564 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด