รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


งบทดลอง เดือน กันยายน 2561 


'บทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 


งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 


งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 


งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561