รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 


งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 


งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560