รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


งบทดลอง เดือน เมษายน 2561 


งบทดลอง เดือน มีนาคม 2561 


งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561-FILE2 


งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 


งบทดลอง เดือน มกราคม 2561