วิสัยทัศน์ พันธกิจ 


วิสัยทัศน์

  "พัฒนาสู่ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรประมงอย่างมั่นคง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

พันธกิจ

  • พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ผลิตสัตว์น้ำปลอดภัย พึ่งพาตนเองได้ และมีความมั่นคงในอาชีพ
  • พัฒนาการผลิตในฟาร์มเลี้ยง และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • พัฒนางานวิจัย  และถ่ายทอดผลงานสู่ทรัพยากรบุคคลในองค์กร