บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางวนิดา ใสสว่าง

ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    


นางสาวอุทัยวรรณ มีเอกภาพ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวศิริพร วุทธาคง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายวัทธิกร ปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวอรวรรณ แก้วสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายอิทธิไกร แสงโชติ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายวิสูตร รัตนสิงห์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายสามารถ คงกุล

ประมงอำเภอขุนยวม
    
นายพิทักษ์ พลขันธ์

ประมงอำเภอปาย
    
นายพัฒนา คีรีอร่ามรัศมี

ประมงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
    
นายทศพร สงวนศรี

ประมงอำเภอสบเมย
    
นายอายุวัฒน์ นิลศรี

ประมงอำเภอแม่สะเรียง
    


นายชวา มีเอกภาพ

นักวิชาการประมง
    
นายสุรพล นันตาคำ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวไข่มุก ศักดิ์คิรีชัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์กรณ์

นักวิชาการประมง
    


นายเขมชาติ คลองบางลอ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000