บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางวนิดา ใสสว่าง

ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    


-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวศิริพร วุทธาคง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายวัทธิกร ปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวจุฑาทิพย์ อุปคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายอิทธิไกร แสงโชติ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายสามารถ คงกุล

ประมงอำเภอขุนยวม
    
นายวชิระ ศรีอ่ำ

ประมงอำเภอปาย
    
นายพัฒนา คีรีอร่ามรัศมี

ประมงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
    
นายทศพร สงวนศรี

ประมงอำเภอสบเมย
    
นายวรเมศ บุญยัง

ประมงอำเภอแม่สะเรียง
    


นายชวา มีเอกภาพ

นักวิชาการประมง
    
นายสุรพล นันตาคำ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวไข่มุก ศักดิ์คิรีชัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวสุชาวดี ศิริวิชัย

นักวิชาการประมง
    


นายสุกฤต เสรีธนพงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวชลธิชา ทองหลิม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวพิชญทัฬท์ พุ่มโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวสุภัสสรา อเนกชาติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวพัชราพร มงคลวิบูรย์ผล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายธิติวุฒิ ส่าเหล่ทู

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    fpo-maehongson@dof.in.th   053-611346   053-611346   แฟนเพจ