บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางวนิดา ใสสว่าง

ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    


นางสาวอุทัยวรรณ มีเอกภาพ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวศิริพร วุทธาคง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายวัทธิกร ปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวจุฑาทิพย์ อุปคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายอิทธิไกร แสงโชติ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายสามารถ คงกุล

ประมงอำเภอขุนยวม
    
นายวชิระ ศรีอ่ำ

ประมงอำเภอปาย
    
นายพัฒนา คีรีอร่ามรัศมี

ประมงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
    
นายทศพร สงวนศรี

ประมงอำเภอสบเมย
    
นายวรเมศ บุญยัง

ประมงอำเภอแม่สะเรียง
    


นายชวา มีเอกภาพ

นักวิชาการประมง
    
นายสุรพล นันตาคำ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวไข่มุก ศักดิ์คิรีชัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวสุชาวดี ศิริวิชัย

นักวิชาการประมง
    


-ว่าง-

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
-ว่าง-

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
-ว่าง-

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
-ว่าง-

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
-ว่าง-

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายธิติวุฒิ ส่าเหล่ทู

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000