ประวัติสำนักงาน 


     สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2523 เดิมตั้งอู่ที่ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาครหลังเก่า และต่อมา ในปี พ.ศ. 2554 ได้ย้ายสำนักงานประมงจังหวัดมาตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน 

 • รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 1. นายสุรจิตร     เปรียญญารัตน์                           1 มิถุนายน 2523  -  15 ธันวาคม 2523
 2. นายสุชาติ      วิเชียรสวรรค์                              1 ธันวาคม 2523  -  16 พฤศจิกายน 2524
 3. นายบุญลพ    ชัยงามเมือง                               1 มกราคม 2525  -  15 ตุลาคม 2527
 4. นายนิมิต        อุดมสวัสดิ์                                 15 ตุลาคม 2527  -  1 มกราคม 2531
 5. นายสามารถ   เดี่ยวทิพย์สุคน                           1 มกราคม 2531  -  16 กุมภาพันธ์ 2534
 6. นายถิรชาติ     จันทร์อินทร์                               16 กุมภาพันธ์ 2534  -  17 พฤศจิกายน 2537
 7. นายบุญเลิศ    สามชัย                                     17 พฤศจิกายน 2537  -  15 ตุลาคม 2540
 8. นายปิยะพงษ์  เชื้อเจ็ดตน                                20 ตุลาคม 2540  -  5 พฤศจิกายน 2542
 9. นายนานิตย์    ฉายประเสริฐ                              8 พฤศจิกายน 2542  -  30 กันยายน 2546
 10. นายชด          ชาญณรงค์                                 1 ตุลาคม 2546  -  30 กันยายน 2553
 11. นายยงยุทธ    อนากรสวัสดิ์                               23 ธันวาคม 2553  -  30 มีนาคม 2554
 12. นายณัฐพล     ฤกษ์สังเกตุ                                10 เมษายน 2555  -  20 มีนาคม 2558
 13. นายประเสริฐ  ชาปู่                                           17 มีนาคม 2555  -  20 พฤศจิกายน 2559
 14. นายเจริญ       อิสระเสรี                                     30 มกราคม 2560  -  28 กุมภาพันธ์ 2560
 15. นายธามธนิน   สอนสุภาพ                                  1 มิถุนายน 2560  -  18 ธันวาคม 2561
 16. นางวนิดา  ใสสว่าง                                            7 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน