จำนวนประมงอาสา ปี 2548 -2563

จำนวนประมงอาสา ปี 2548 -2563 

 เผยเเพร่: 2018-10-04  |  อ่าน: 390 ครั้ง

 

โครงการประมงอาสา

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการสร้างอาสาสมัครด้านเกษตรเพื่อสร้างให้เป็นเกษตรกรผู้นำท้องถิ่น โดยในส่วนของกรมประมง ได้ดำเนินการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านประมงมา  ( ประมงอาสา )ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ เพื่อสร้างผู้นำท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกรมประมงได้ฝึกอบรมความรู้เพื่อพัฒนาทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยผสมผสานความรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกรภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมงในชุมชน
ซึ่งในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรด้านการประมง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการประมงในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง

          สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างประมงอาสา (อาสาสมัครเกษตรด้านการประมง)  ให้ครบทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้ประมงอาสาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนของตนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกัน  จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ประมงอาสา” เพื่อสร้างแกนนำและผู้ประสานงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและข่าวสารด้านการประมงระหว่างภาครัฐกับเกษตรกร และระหว่างเกษตรกรในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น และรวมถึงการส่งเสริมและเพิ่มความรู้ให้กับประมงอาสา เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดปริมาณมลพิษจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับประมงอาสา

1. ทำเนียบประมงอาสา ปี 2548 -2563

            รายชื่อทำเนียบประมงอาสา

           การปฏิบัติงานประมงอาสา

2. พื้นที่ดำเนินงาน

           ดำเนินงานในพื้นที่ 11 อำเภอ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กรมประมงกำหนด ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนประมงอาสา 210 รายตั้งแต่ ปี 2554 – 2563