จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืดและจำนวนแหล่งน้ำปิด

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืดและจำนวนแหล่งน้ำปิด 

 เผยเเพร่: 2018-10-04  |  อ่าน: 630 ครั้ง

 

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด

 

          จังหวัดเพชรบูรณ์มีแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้อย่างรวดเร็วในช่วงน้ำหลาก ความยาวประมาณ  350  กิโลเมตร มีน้ำเหลือกักเก็บในแม่น้ำที่ระดับความลึกไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๑๑ แห่ง และหนอง บึง ขนาดเล็กกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมาณ 1,645,266 ไร่ แบ่งออกเป็นเหมาะสมสูง 280,280 ไร่ (17.04 %) อยู่ตามแนวแม่น้ำป่าสัก และ เหมาะสมปานกลาง 1,364,986 ไร่ (82.96 %)

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด

                   แม่น้ำป่าสัก   และลำคลอง จำนวน 1,186 สาย

ภาพแสดงภูมิประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด

             พื้นที่แหล่งน้ำปิดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมจำนวน  648 แห่ง พื้นที่ 17,328 ไร่

จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำปิด