การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2564


การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1.โครงสร้างหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/51

 

2.ข้อมูลผู้บริหาร 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423151531_1_file.png

 

3.อำนาจหน้าที่

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200630160726_1_file.pdf

 

4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/file_area/2560-2564.pdf
 

5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน.

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

 

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/202006231052401_pic.pdf

 

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

8.Q&A

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai

 

9.Social Network

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

10.แผนการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511143918_1_file.pdf

 

11.รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน รอบ6เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423151734_1_file.pdf

 

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511154501_1_file.pdf


13.คู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190204160551_1_file.pdf

.

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428145416_1_file.pdf

 

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423151924_1_file.pdf

 

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426111116_1_file.pdf

 

17.E-Service

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005379615983

 

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423155536_1_file.pdf 

 

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152044_1_file.pdf

 

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152132_1_file.pdf

 

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152235_1_file.pdf

 

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426134202_1_file.pdf

 

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426134317_1_file.pdf

 

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511161720_1_file.pdf

 

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429153129_1_file.pdf

 

 

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

 

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152336_1_file.pdf

 

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

31.ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152435_1_file.pdf

 

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai

 

 

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426111220_1_file.pdf

 

 

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/73026

 

 

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511153223_1_file.pdf

 

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152519_1_file.pdf

 

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426134412_1_file.pdf

 

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426141232_1_file.pdf

 

39.แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426145613_1_file.pdf

 

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426145711_1_file.pdf

 

 

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511155401_1_file.pdf


42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200619144730_1_file.pdf

 

43.การดำเนนการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210512144650_1_file.pdf