ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรม ฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตปลาไทยและปลาประจำถิ่นในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์น้ำ)

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโโปร่งใส พ.ศ.2564 จังหวัดอุตรดิตถ์

การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด