แนะนำสำนักงาน 


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารพานิชย์ เลขที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นในปี พ.ศ. 2535 จึงย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน คือ 65 อาคาร 3 กองพัฒนาเกษตรที่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดมาแล้ว 13 ราย ดังนี้

 

1.

นาย สามารถ เตียวทิพย์สุคนธ์ 

เมษายน

2530

-

ธันวาคม

2530

2.

นาย วิทยา โสภิกุล

มกราคม

2531

-

กุมภาพันธ์ 

2534

3.

นาย มาโนช หงษ์พร้อมญาติ

กุมภาพันธ์ 

2534

-

ตุลาคม

2535

4.

นาย บุญช่วย แววงาม

ตุลาคม

2535

-

มกราคม

2537

5.

นาย มาโนช หงษ์พร้อมญาติ

มกราคม

2537

-

กันยายน

2543

6.

นาง สาวเรวดี ศรีประเสริฐ

ตุลาคม

2543

-

มิถุนายน

2544

7.

นาย ชาญชัย แสนศรีมหาชัย

มิถุนายน

2544 

-

มกราคม

2546

8.

นาย ไพบลูย์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

มกราคม

2546

-

กุมภาพันธ์

2548

9.

นาง สุภาพันธ์ บุญเจริญ

กุมภาพันธ์

2548

-

พฤศจิกายน

2549

10.

นาย ธงชัย ธรรมเสฐียร

พฤศจิกายน

2549

-

พฤศจิกายน

2553

11.

นาย สุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ

พฤศจิกายน

2553

-

ธันวาคม

 2556

12. นาย บรรจง จำนงศิตธรรม ธันวาคม 2556 - พฤศจิกายน 2560
13. นางอุษณีย์  เอกปณิธานพงศ์ ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน