บทความสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุจิต ศิริรักษ์ ประมงอำเภอเชียงดาว ออกตรวจเยี่ยม/ติดตามเกษตรกรในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและให้คำแนะนำการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายณฐนน มาป้อง ประมงอำเภอสันป่าตอง  ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้ำปิง พิกัดตำบล ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง และตำบลแม่ก๊า อำเภอ สันป่าตอง และตรวจเยี่ยมเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2565 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 14 - 18  พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ บัวเพชร ประมงอำเภอดอยเต่า สำรวจและประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และตรวจติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้  นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ออกให้คำแนะนำเกษตรกร     เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ฟาร์มเลี้ยง    ปลานิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ติดตามประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยติดตามประเมินศูนย์เรียนรู้ฯ ของนายสมจิตร อัตรา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หอพระ กิจกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน/การเลี้ยงกบ และนางมาลี โกฏแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง การเพาะ/เลี้ยงกบ และการเลี้ยงปลา     น้ำจืดในบ่อดิน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายอนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางสุจิต ศิริรักษ์ ประมงอำเภอเชียงดาว ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อออกหนังสือรับรองฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ บ้านดอยดำ  ม.3 ต.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดฯ ต่อไป

  1. วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง ประจำปี 2564 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายการของกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ที่เก็บรักษาของกลางไว้ที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) จำนวน 28 คดี ซึ่งรายการของกลางครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ เพื่อจะได้รายงานให้กรมประมงทราบต่อไป
  1. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง ประจำปี 2564 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายการของกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ที่เก็บรักษาของกลางไว้ที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) จำนวน 12 คดี ซึ่งรายการของกลางครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ เพื่อจะได้รายงานให้กรมประมงทราบต่อไป

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ขอประกาศกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ในที่จับสัตว์นำ้ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญา.. (752)  ประกาศกรมประมง เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2564.. (658) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา.. (651) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (625) ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง .. (595) ร่วมกิจกรรมการเลี้ยงผีฝายและสืบชะตาน้ำแม่ปิง ณ ฝายเชียงดาว (วังไฮ) จังหวัดเชียงใหม่.. (578) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (574) ห้ามจับสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน.. (561) เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดเชียงใหม่.. (556) แนวทางการดำเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ใช้ทำการประมง.. (539)