"ประชาสัมพันธ์" กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 434

  • "ประชาสัมพันธ์" กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563
  • [2022-01-20] หาบุคคลผู้เป็นเจ้าของจระเข้ [2022-01-14] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอสามโคก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสามโคก(ก.ช.ภ.อ.สามโคก) ณ.ห้องประชุมอำเภอสามโคก ชั้น 3 โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธาน ทางประมงอำสามโคกได้รายงานแจ้งจำนวนผู้ได้รับผลการทบ มูลค่าความเสียหาย และจำนวนวงเงินช่วยเหลือให้ที่ประชุมได้รับทราบ และดำเนินการตามขั้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป [2022-01-14] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค แทรกสุข เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่สนง. เข้าตรวจเยี่ยมผู้เพาะเลี้ยง และตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ตะพาบน้ำ) จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลระแหง และตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้วเพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและจัดการบ่อ รวมถึงแจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม [2022-01-14] วันที่ 14 มกราคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำข้อมูล BCG Model ด้านการเกษตรของจังหวัด ชนิดสินค้า ปลาดุก ณ วิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี [2022-01-13] วันที่ 7 มกราคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งแจ้งแผนการปฎิบัติงานในปีงบประมาณิ 2565 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี [2022-01-13] วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 7/2564 พร้อมทั้งแจ้งแผนการปฎิบัติงานในปีงบประมาณิ 2565 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี [2022-01-13] วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 6/2564 พร้อมทั้งแจ้งแผนการปฎิบัติงานในปีงบประมาณิ 2565 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี [2022-01-13] วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2564 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2565 และเน้นย้ำให้ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ อุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการประมงที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอุทกภัยดังกล่าว โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี [2022-01-13] วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอาเภอเมืองปทุมธานี/หนองเสือ และนางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน เข้าตรวจสอบสถานที่เลี้ยง จระเข้ และชี้แจงประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ตาบลหลักหก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี [2022-01-13] วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายมานพ เหล็มปาน ประมงอาเภอสามโคก นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมง อาเภอลาลูกกา นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอาเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ( G farm at Sam khok ) ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

    "ประชาสัมพันธ์" กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563 

     เผยเเพร่: 2022-01-13 |  อ่าน: 353 ครั้ง


    "ประชาสัมพันธ์" กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563

     วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายมานพ เหล็มปาน ประมงอาเภอสามโคก นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมง อาเภอลาลูกกา นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอาเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังบก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ( G farm at Sam khok ) ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี_id_202005280914101