นายนรินทร์ มีวงศ์

ประมงจังหวัดปทุมธานี
    


นางสาวชนิกานต์ โชติมา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายศุภโชค แทรกสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นางสาวเทพรดา จำปาเทศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นายเชษฐ์ ธนเศรษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางวาสนา จันทร์แจ่มใส

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวเยาวลักษณ์ ตั้นไทย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอคลองหลวง
    
นางปภาดา เขียวชุมนุม

ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นายสมพงศ์ จิตหมั่น

ประมงอำเภอลำลูกกา
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์

ประมงอำเภอหนองเสือ
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นายมานพ เหล็มปาน

ประมงอำเภอสามโคก
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายภัคภาคิน อินทชาติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศศิมาภรณ์ ศรีเมฆ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอุษา จุ้ยเตย

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมา)
    
นางสาวภัครมัย สุวรรณกิจ

เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวธนัชพร รุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภา โชติธนเดชากุล

เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายพัชรพล คำฝึกฝน

เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ