นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์

ประมงจังหวัดปทุมธานี
    


นางสาวชนิกานต์ โชติมา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายศุภโชค แทรกสุข

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นางสาวเทพรดา จำปาเทศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวนิศากร หมื่นแปง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายอังคาร แก้วสถิตย์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวเยาวลักษณ์ ตั้นไทย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางวาสนา จันทร์แจ่มใส

ประมงอำเภอคลองหลวง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางปภาดา เขียวชุมนุม

ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นายสมพงศ์ จิตหมั่น

ประมงอำเภอลำลูกกา
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์

ประมงอำเภอหนองเสือ
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    
นายเชษฐ์ ธนเศรษฐ์

ประมงอำเภอสามโคก
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายภัคภาคิน อินทชาติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศศิมาภรณ์ ศรีเมฆ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอุษา จุ้ยเตย

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิสิทธิ์ พุฒวันเพ็ญ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ