บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
นายธีรทัศน์ ศิริแดง

ประมงจังหวัดปทุมธานี
    


นางสาวชนิกานต์ โชติมา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายเชษฐ์ ธนเศรษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    


นางวาสนา จันทร์แจ่มใส

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวเทพรดา จำปาเทศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวเยาวลักษณ์ ตั้นไทย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายภัคภาคิน อินทชาติ

นักวิชาการประมง
    


นางสาวศศิมาภรณ์ ศรีเมฆ

นักวิชาการประมง
    


นางสาวอุษา จุ้ยเตย

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายสมชาย มะหะหมัด

พนักงานขับรถยนต์
    


นายศุภโชค แทรกสุ่ข

ประมงอำเภอคลองหลวง
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    


นางอภิชญา ห้อยมาลา

ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    


นายสมพงศ์ จิตหมั่น

ประมงอำเภอลำลูกกา
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    


นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์

ประมงอำเภอเมืองปทุมธานี
(เจ้าพนักงานประมง อาวุโส)
    


นายมานพ เหล็มปาน

ประมงอำเภอหนองเสือ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000